Lidmaatschap

Graag verwelkomen we nieuwe leden. Zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën zijn welkom. Tot op heden geldt er bij een ledenaantal van zo'n 170 leden nog geen ledenstop voor onze vereniging.
Indien uw interesse gewekt is voor deze sport(ieve ontspanning), kunt u gedurende een aantal keren vrijblijvend meedraaien op één van onze speeldagen.

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt per kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 30 november te geschieden.
Nieuwe leden die lopende een kalenderjaar lid worden betalen naar verhouding van het tijdstip van inschrijving.

Het lidmaatschap geeft recht op het vrij spelen en gebruik maken van de faciliteiten van de clubaccommodatie. Dit op de daarvoor vastgestelde dagen en tijdstippen. Met het clublidmaatschap is men automatisch lid van de Nederlandse Jeu de Boulesbond en aldaar verzekerd. Daarnaast krijgt men elk kwartaal het bondsblad "Petanque" toegestuurd. De vereniging zelf heeft voor haar leden ook nog een eigen kwartaaluitgave van het clubblad " Boel Bluf".
Indien u besluit lid te worden wordt u al naar gelang uw leeftijd ingedeeld als seniorlid met algemene licentie of jeugdlid (tot 18 jaar) met jeugdlicentie.
Hieraan zijn afzonderlijke bijdragen verbonden.
De hoogte van de contributie per kalenderjaar wordt elk jaar vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering van januari/februari (vanwege corona is de jaarvergadering van 2021 op 21 juli gehouden, waarbij besloten is dat onze
huidige leden voor 2021 een korting krijgen van 50%).

De contributie-inning gebeurt op basis van automatische incasso.
Voor wat betreft de inning van de diverse competitiebijdragen worden de desbetreffende teamcaptains benaderd.

      CONTRIBUTIE 2021 (p.p.)

COMPETITIEBIJDRAGEN  2021-2022 (per team)

Algemene licentie

€ 76,50

Nationale Petanque Competitie NPC
4e Divisie en lager
- 14 wedstrijden (poule van 8): €88,00 per team.
- 12 wedstrijden (poule van 7): €75,00 per team.
- 10 wedstrijden of minder     :  €63,00 per team.
  (= poule van 6 of minder)     

Jeugdlid (tot 18 jaar)

€ 38,25

Inschrijfgeld nieuw lid

€ 12,50

ING bankrekeningnummer:    NL24 INGB  0005186275 
Rabobank rekeningnummer: NL65 RABO 0180498231
                            t.n.v. Boules de Boeuf.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender 2021-2022 | Lidmaatschap | Speeltijden 15 januari 2022

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581